9 grudnia, 2016

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – Białystok

Obsługujemy nie tylko duże przedsiębiorstwa i spółki, ale również średnie oraz małe przedsiębiorstwa, korzystające z uproszczonych systemów rejestracji transakcji. Biuro rachunkowe „MirJan” Mirosława Kamińska z Białegostoku, zatrudniające ekspertów dla których księgowość jest zawodową pasją, chętnie pomoże Państwu w zakresie kompleksowego prowadzenia KPiR.

Na podstawie dostarczanej dokumentacji, wyznaczona do obsługi firmy Klienta księgowa prowadzić będzie bieżącą ewidencję zaszłości (rejestrację sprzedaży, ponoszonych wydatków i dokonywanych zakupów). Tym samym, narzędzie to spełni rolę, do jakiej zostało zaprojektowane – zostanie efektywnie wykorzystane do celów podatkowych.

Co wchodzi w zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Białystok to proces rejestrowania i dokumentowania wszystkich transakcji finansowych i operacji gospodarczych prowadzonych przez przedsiębiorstwo. Obejmuje on rejestrację, klasyfikację i podsumowanie danych finansowych, które są niezbędne do przygotowania sprawozdań, rozliczeń podatkowych i monitorowania sytuacji finansowej firmy.

W zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych przez naszą kancelarię wchodzą takie operacje, jak np.:

  • rejestracja transakcji – w ramach naszych usług zajmujemy się rejestracją wszystkich transakcji finansowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo. Obejmują one przychody, koszty, zakupy, płatności, faktury, rozliczenia z dostawcami i klientami, zapisy dotyczące kredytów i pożyczek, opłaty za usługi czy wynagrodzenia pracowników,
  • klasyfikacja – dane finansowe są klasyfikowane w celu ich odpowiedniej identyfikacji,
  • sumowanie i zestawianie – dokonujemy podsumowania transakcji i rejestrujemy je w odpowiednich księgach. To księga główna, przychodów i rozchodów, zakupów, sprzedaży, inwentarza i podatkowa,
  • przygotowanie sprawozdań finansowych – przygotowujemy sprawozdania finansowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat czy zestawienie przepływów pieniężnych. Sprawozdania te przedstawiają informacje o sytuacji finansowej, wynikach operacyjnych i przepływach pieniężnych przedsiębiorstwa,
  • rozliczenia podatkowe – sporządzamy odpowiednie rozliczenia podatkowe, takie jak deklaracje VAT, rozliczenia podatku dochodowego czy inne wymagane dokumenty. Przekładamy je organom podatkowym w celu obliczenia i zapłaty odpowiednich podatków,

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga przestrzegania obowiązującego prawa rachunkowego i podatkowego. Księgowy musi być zaznajomiony z obowiązującymi przepisami, aby zapewnić zgodność finansową firmy i uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych. Powierzenie obsługi kadrowo-płacowej i prowadzenia ksiąg profesjonalistom pozwala uniknąć sytuacji, w której dokumenty zostałyby wypełnione w niewłaściwy sposób. Taka sytuacja mogłaby doprowadzić do dużych strat finansowych firmy.

Współpracujemy przede wszystkim z firmami z Białegostoku i okolic.

ikona adresu